Vedtægter


VEDTÆGTER FOR TOUR CLUB MØN-SYDSJÆLLAND

§ 1
Stk 1.
Foreningens navn: Tour Club Møn-Sydsjælland

Stk 2.
Foreningens hjemsted er: Vordingborg Kommune

§ 2
Stk 1.
Foreningens formål er: at give  foreningens medlemmer kulturelle oplevelser i genren teater og musik. Foreningens virksomhed er åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3
Stk 1.
Medlemskreds: Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk 2.
Indmeldelse sker på foreningens almindelige tilmeldingsblanket.

Stk 3.
Medlemskontingent følger regnskabsåret 1. juni / 31. maj.

§ 4
Stk 1.
Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse, eller pr. mail, eller annonce i lokale medier.

Stk 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk 4.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme
på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Stk.6
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 9, stk 1.

Stk.7
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§ 5
Stk 1.
Foreningens daglige ledelse: udgøres af bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk 2.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år

Stk 3.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Stk 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6
Stk 1.
Regnskab og revision:  Foreningens regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

Stk 2.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted engang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor

§ 7                                        
Stk 1.
Tegningsregler: Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 8                                        
Stk 1.
Hæftelser: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9                                        
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 
Stk 1.
Opløsning: Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk 2.
Ved opløsning af foreningen anvendes eventuelt overskud/formue til formål anvist af den siddende bestyrelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. september 2014.

Dirigent: Henry G. Larsen

Annelise Henriksen            Benny Nielsen            Lis Sørensen

Gurli Knudsen                 Randi Hansen            Ketty Nielsen

Else Olsen                Ruth Larsen            Hans Olsen

Leif Henriksen                Morten Hansen